Nationalpark

Kosterhavets nationalpark

Kosterhavet är Sveriges enda marina nationalpark med sina cirka 200 unika djurarter och vaxter. Från Strömstad i norr till Grebbestad i söder, bjuder Kosterhavet på oförglömliga upplevelser både till havs och på land. En bra start på besöket är besökscentrumet Naturum på Sydkoster.

Kosterhavets nationalpark är ett 400 kvadratkilometer stort område med en unik havs- och skärgårdsmiljö. Här finns Sveriges enda korallrev och många havsdjur som du inte hittar någon annanstans i svenska vatten. I nationalparken finns också mycket att se och upptäcka på land. Den vindpinande ytterskärgården är ett karakteristisk kulturlandskap som ännu i dag är ett levande samhälle präglat av fiske, jakt och jordbruk.

Miljö & Hållbarhet

Unikt miljö

På koster kan du uppleva en rik och varierad natur – från ljunghedar och vidsträckta klapperstensfält på Nordkoster till Sydkosters lummigare landskap med lövskog, blomsterrika torrängar och inbjudande stränder. Kosteröarnas naturreservat omges av Sveriges mest artrika havsområde, Kosterhavets nationalpark.

PåKosteröarna finns några av Sveriges mest artrika marker och en interessant kulturhistoria. Stenmurar, hamlade träd och gamla husgrunder berättar om tidligare generationers lantbruk och fiske.

I delar av reservatet görs idag insatser för att återskapa Kosters landskap som det såg ut i gamla tider, då marken var mer brukad och landskapet öppnade. Betesdjur och slätter är viktigt för att gamla inägor och de kargare utmarkerna inte ska växa igen.

Miljöansvar

Kostergården är en del av Kosteröarna och det är viktigt att alla vi som vistas på ön visar respekt för naturen och öarnas förutsättningar. Det är allas vårt ansvar att inte skräpa ner, släppa ut miljöfarliga ämnen i naturen, slösa med det begränsade sötvatten eller att på annat sätt påfresta eller skada vår naturliga omgivning.

Tack för att du bidrar till att bevara Kosteröarnas unika miljö.

Skyddsregler nationalpark

För att undvika att djur- och växtriket störs, samt ge dig som besökare en fin upplevelse i Kosterhavets nationalpark, finns vissa bestämmelser om vad man får göra, och inte göra.

Inom Kosterhavets nationalpark är det inte tillåtet att:

 • Gräva upp växter
 • Införa för området främmande arter eller populationer
 • Ta med hund som inte är kopplad
 • Göra upp eld på annat än på anvisade och iordningställda platser
 • Cykla eller köra motordrivet fordon annat än på vägar
 • Ta med sig eller flytta på stenar
 • Plocka ostron
 • Jaga
 • Tälta på Sydkoster samt tälta mellan kl 10 och 18 på Tenholmarna, Burholmen, Bockholmen, och store Bror under tiden 1 juli – 15 augusti. I övrigt får tälting ske högst två dygn i följd på samma plats
 • Dra upp eller förtölja båtar eller ankra utanför sandstränder närmare stranden än 50 meter. Kanoter och kajaker får dras upp på sandstränder om de placeras så att badstränder inte blockeras
 • Förtölja och ankra på samma plats mer än två dygn i följd
 • Tomgångsköra motor och använda motordrivet ladningsaggregat
 • I vissa områden köra motordriven farkost annat än till och från tilläggsplats
 • I säl- och fågelskyddsområden, i vissa områden, gå iland på öar och skär och vistas närmare öar och skär än 100 meter, med undantag för markerade passager. Sälskyddsområden gäller 15 maj – 15 juli. Fågelskyddsområden gäller: Mörholmen 1 april – 15 juli, Store Snart och Käbblingarna/Lerskär 1 april – 31 juli, samt Torgrimmen 1 april – 15 augusti
 • Starta eller landa med luftfarkost eller flyga över området på lägre höjd än 300 meter
 • I bottenskyddsområden, i vissa områden, ankra samt använda skrapa eller andra redskap eller metoder som kan skada bottnarna
 • Utan Länstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar eller samla in rödlistade marina arter
 • anordna tävlingar, lägerverksamhet eller andra organiserade arrangemang med fler än 20 deltagare innan samråd har skett med Länsstyrelsen
sv_SESwedish